Trivselsregler

Trykk her for å laste ned i .pdf format

1 STØY / URO: Naboene må ikke forstyrre hverandre med unødig bråk. Radio og TV må brukes hensynsfullt og avdempet, særlig mellom kl. 22.00 og 07:00. Lek skal ikke foregå i trapper eller garasjeanlegg. Det må ikke lekes i komplekset mellom kl. 22.00 og 07:00, da det i dette tidsrommet i alminnelighet skal være ro, både ute og inne. Dette gjelder også bruk av vaskemaskin og tørketrommel. Skal du ha fest: Meld fra til naboene i tide!
2 KLESVASK MM: Beboerne må vise gjensidig hensynsfullhet ved anvendelse av tørkeplass o.l. Tøy må kun henges til tørk på de dertil bestemte stativer, ikke på gjerder, murer, i vinduer, på balkongrekkverk o.l. Klesvask må ikke henge ute på helligdager eller den 1. og 17. mai. Klesvask på balkonger skal ikke være synlig utenfra. Det er ikke tillatt å riste, lufte eller banke tepper, sengetøy og ryer fra balkongrekkverk, i trappeoppganger eller i vinduer. Banking og lufting av tøy må ikke foretas ved siden av opphengt vasketøy.
3 LUFTING / VASKING:
 • Utlufting av leilighet må ikke foretas ut mot felles oppgang, så matlukt og dårlig luft sjenerer naboene.
 • Trapper rengjøres en gang i uken.
4 AVFALL / RESIRKULERING:
 • Avfall må ikke kastes utover, men legges i søppelkasser / containere.
 • Søppel, skyller, oljer og fett må ikke tømmes i klosettskålen.
 • Større kolli og bygningsavfall skal man selv bringe til Grinda miljøstasjon.
 • Glass- og metallemballasje legges i glasscontainer på P-plassen.
 • Risikoavfall, elektroavfall og annet miljøfarlig avfall skal man selv bringe til Grinda miljøstasjon eller andre miljøstasjoner i distriktet.
5 KJØRING / PARKERING Kjøring i komplekset må foregå med stor forsiktighet. Motorkjøretøyer har kun lov til å kjøre inn for av- eller pålessing til blokkene. Det er forbudt å parkere motorkjøretøyer inne på kompleksets område. Sykler, kjelker, leker o.l. skal settes i fellesboder.

Tildelt garasje- eller garasjeplass skal primært brukes til oppbevaring av kjøretøy. I garasjeanlegg under blokkene skal dekk primært oppbevares i egnet dekkrom. Mat og biologisk avfall skal ikke oppbevares i garasjer grunnet skadedyr. Lett antennelige væsker slik som bensin og propan skal ikke oppbevares i kvanta over 5 liter. Oppbevart brennbart materiale skal begrenses.

Det er ikke lov til å bruke garasjeanlegget til bilverksted, eller til å utføre reparasjoner på bil/moped.

Det er røyking forbudt i garasjeanlegget, pga brannfare.

Personer som ikke tilhører borettslaget, skal ikke oppholde seg i garasjeanlegget.

Har man leid/lånt parkeringsplass i garasjeanlegget i tillegg til egen plass, skal man på oppfordring vise frem skriftlig avtale på dette. Det er ikke lov å disponere plasser man ikke er tildelt eller har leid, uten avtale med eier av plassen.

Det er ikke lov å lade el-bil i noen av Tagtvedt 3’s garasjeanlegg, med mindre andelseier for egen regning, har skilt ut egen kurs til dette.

I den offentlige veien Tagtvedtveien er det parkering forbudt på begge sider!

6 HUSDYR: Det tillates ikke å holde husdyr uten skriftlig søknad til styret i hvert enkelt tilfelle. Det er heller ikke tillatt med pass av dyr over lenger tid uten tillatelse fra styret.Det henvises til dokumentene:07-04 Søknad om dyrehold.pdf og 07-02 Regler for hundehold T3.docx
7 VEDLIKEHOLD / ANSVARSFORHOLD
 • Ulovlig eller ikke fagmessig inngrep på bygninger eller andre innretninger medfører økonomisk ansvar om det viser seg at dette er årsak til ødeleggelse av borettslagets eiendom. Se Lov om burettslag § 5-12, http://www.lovdata.no/all/hl-20030606-039.html
 • Styret skal godkjenne bygningsmessige endringer, selv om generalforsamlingen har forhåndsgodkjent endringen.
 • Utendørs Jacuzzi /fastmontert badeanretning er ikke tillatt.
 • Se også utlevert hefte ”Vedlikehold og ansvarsforhold” fra NBBL/LABO.
 • Platting uten gjerde på inntil 25kvm kan bygges på baksiden av rekkehusene og utover (og/eller langs siden av huset hvis du disponerer enderekkehus), utover det som var standardveranda ved byggeår. Standard ved byggeår var 5 kvm. Dette betyr at det samlede arealet på plattingen ikke kan overstige 30 kvm når de opprinnelige 5 kvm er inkludert. Søknad med mål og tegninger må sendes til styret og bli godkjent før du setter i gang med bygging.
8 GENERELT:
 • Fotballsparking og annen ballek skal ikke foregå på borettslagets grøntarealer.
 • Beboerne må til enhver tid rette seg etter de påbud som styret gir for å holde ro og orden i felles interesse og til beskyttelse av eiendommen.
 • Hvis ikke dette blir overholdt må styret treffe tiltak.
 • Overtredelse av disse bestemmelser skal meldes skriftlig til styret som plikter å påtale overtredelser straks.
 • Vær varsom slik at det ved lek ikke ødelegges vegger i oppgang, beplanting, gjerder eller lignende.
9 SUPPLERENDE BESTEMMELSER: I tillegg til dette reglement kan styret vedta supplerende bestemmelser. Det er viktig at alle følger reglementet slik at vi kan skape et godt boforhold innen borettslaget.

 

Comments are closed.